പാസഞ്ചർ കോവിഡ് – 19 ചാർട്ടർ

ടൂറിസം പുനാരംഭിക്കുന്നു കോവിഡ് മൂലം വിനോദ സഞ്ചാരങ്ങളും ടൂറിസം മേഖലകളും നിറുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ചില നിബന്ധനകളോട് കൂടി ഈ യാത്രകൾ പുനരാംഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ യാത്രക്കാരനും യാത്ര അജൻസികൾക്കും ടൂറിസം മേഖലക്ക് മുഴുവനും ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് ടൂറിസം പുനരാംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ യുകെ ടൂറിസം മേഖല വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ യുകെ സർക്കാർ സഞ്ചാരികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടി ഒരു പാസഞ്ചർ കോവിഡ് – 19 ചാർട്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ചാർട്ടർ … Read more