ആസ്സാം

ഉത്സവങ്ങളുടെ നാട് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കെ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ആണ് ആസ്സാം. വടക്കോട്ടു പോകുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം ആണ് ആസ്സാം. ഇത്രയും വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ അവിടത്തെ അതുല്യമായ സംസ്കാരവും,പവിത്രമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളും ആണ്. നിരവധി ആകര്ഷണങ്ങളായ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ആസ്സാം. ഇവിടത്തെ ആളുകൾ എന്നും സ്നേഹ … Read more

കർണാടക

യൂത്തന്മാരുടെ നാട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ കർണാടകം വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാൽ സഫലം ആണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മഹാ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കർണാടകം എന്ന് വേണേൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഈടിൽ ആണ് കർണാടകം എന്ന സംസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം നൂറു ശതമാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർണാടകം വനങ്ങളാലും, തുറമുഖങ്ങളാലും, തേയില തോട്ടങ്ങളാലും, തടാകങ്ങളാലും, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ്. കർണാടകം എക്കാലവും ഏതൊരു സഞ്ചാരികൾക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ആകാത്ത കുറെ … Read more